İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3377
Son Üyemiz:amberin
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7001948
Ses Olayları, Türemeler, Değişmeler, Düşmeler PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Salı, 24 Ağustos 2010 00:00

SES OLAYLARI

 

Ses Türemesi

 

1) Ünlü Türemesi

 

Türkçe’de bazı durumlarda iki ünsüz yan yana bulunmaz. Bu durumlarda iki ünsüz arasına bir ünlü girer. Bu olaya “ünlü türemesi” denir.

a) Ünsüzle biten bir sözcüğe, ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde araya yardımcı ünlüler girer. Araya giren yardımcı ünlüler “ı, i, u, ü” yardımcı ünlülerinden biridir.

Örnek: gel-i-yor, gör-ü-yor, koş-u-yor, al-ı-yor, ver-i-yor, git-i-yor

b) Türkçe’de kelime başında iki ünsüz yan yana bulunmaz. Ancak Türkçe’ye uydurulan bazı yabancı kelimeler vardır. İşte bu kelimelerde önses türemesi görülür.

Örnek: station > istasyon, stop > istop, scarpina > iskarpin

Cebeci istasyonu!

NOT: Anadolu ağzında da ön ses türemesi görülür.

Örnek: Recep > İrecep, limon > ilimon, lazım > ilazım

Oğlum İrecep ilimonu irafa kaldır ıramazanda ilazım olur. ( Anonim )

c) Sözcüklerin pekiştirilmesi ya da anlamca küçültülmesi sırasında kelime ile ekin arasına bir ünlü girer.

Örnek: dar-cık > daracık, genç-cik > gencecik, az-cık > azıcık

güp-gündüz > güpegündüz, sap-sağlam > sapasağlam, bir-cik > biricik

Güpegündüz adamı soyup soğana çevirdiler.

NOT: Pekiştirilen kimi sözcüklerde iki ses türemesi görülür.

Örnek: sır-sıklam > sırılsıklam, çır-çıplak > çırılçıplak

Sırılsıklam aşık olsam, aşık olsam sırılsıklam.

 

2) Ünsüz Türemesi

 

Türkçe’de iki ünlü yan yana bulunmaz. Bundan dolayı iki ünlü arasına bir ünsüz girer. Bu olaya “ünsüz türemesi” denir.

a) İki ünlünün yan yana bulunduğu bazı kelimelerde araya “y” sesi girer.

Örnek: fiat > fiyat, zaif > zayıf

b) Anadolu ağızlarında, konuşma esnasında bazı kelimelerin önünde “y” ve “h” ünsüzleri türer.

Örnek: ayva > havya, avlu > havlu,

c) Ünlü ile biten bir kelimeye, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “y” kaynaştırma ünsüzü ile, “n” zamir n’si türer.

Örnek: su-un > suyun, bekle-in > bekleyin, şu-a > şuna

d) “etmek, olmak” yardımcı fiilleri de bazen ünsüz türemesine yol açar.

Örnek: his-etmek > hissetmek, af-etmek > affetmek, zan-etmek > zannetmek

e) Pekiştirme sıfatları oluşturulurken de m, p, r, s ünsüzleri türer.

Örnek: pe-pembe > pespembe, ko-koyu > kopkoyu

Gökyüzü bugün masmavi olacak, açık pırıl pırıl.

 

Ses Düşmesi

 

1) Ünlü Düşmesi

 

a) İsimden fiil yapan “-la, -le,” eki, ünlü ile biten bazı sözcüklere eklendiğinde kendinden önceki ünlüyü düşürür.

Örnek: sız-ı-la-mak > sızla-mak, kok-u-la-mak > kokla-mak,

yumurta-la-mak > yumurtla-mak

b) İkinci hecesinde “ı, i, u, ü” ünlüleri bulunan sözcükler, ünlü ile başlayan ek aldıklarında “ı, i, u, ü” ünlüleri düşer.

Örnek: ağız-ı > ağzı, burun-u > burnu, alın-ı > alnı, karın-ı > karnı

Göğsümün ağrısından duramıyorum.

c) Fiilden isim yapan “-im, -ik, -inti” eklerinin geldiği bazı fiillerde de görülür.

Örnek: savur-uk > savruk, kıvır-ım > kıvrım,

d) “-ıl, -il” eklerinin geldiği kimi fiillerde de ünlü düşmesi görülür.

Örnek: çevir-il-mek > çevrilmek, savur-ul-mak > savrulmak

e) Ünlü ile başlayan bir kelime, ünlü ile biten bir kelimeye getirilirse ünlü düşmesi görülür.

Örnek: ne + için > niçin, ne + asıl > nasıl, kahve + altı > kahvaltı

 

NOT: Bazı durumlarda araya “y” kaynaştırma ünsüzü girer.

Örnek: ne + ise > neyse, şöyle + ise > şöyleyse

 

2) Ünsüz Düşmesi

 

Bazı kelimeler küçültme ekleri (-cık, -cek) aldığında ünsüz düşmesi olur.

Örnek: küçük-cük > küçücük, büyük-cek > büyücek, cabuk-cak > çabucak

 

Ünsüz Benzeşmesi

 

FıSTıKÇıŞaHaP kelimesindeki sert ünsüzlerle biten sözcüğe “c, d, g” ile başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki yumuşak ünsüz sertleşerek “ç, t, k” harflerine dönüşür. Bu olaya ünsüz benzeşmesi denir.

Örnek: git-di > gitti, küçük-den > küçükten, çocuk-dan > çocuktan,

kitap-cı > kitapçı

 

NOT: Birleşik sözcüklerde sertleşme kuralı uygulanmaz.

Örnek: ak-ciğer > akciğer

NOT: Çift dudak ünsüzü olan “b” kendinden önceki hecede bulunan “n” ünsüzünü “m” ünsüzüne dönüştürür. Buna “dudak ünsüzlerinin benzeşmesi” denir.

Örnek: anbar > ambar, çenber > çember, tenbel > tembel

NOT: Yukarıdaki olay bazı kelimelerde yazıya geçmez.

Örnek: onbaşı > ombaşı, vatanperver > vatamperver

 

 

 

 

 

Ünsüz Yumuşaması

 

Bir kelimenin sonunda “p, ç, t, k” ünsüzlerinden biri varsa ve bu kelimeye ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ” harflerine dönüşür.

Örnek: git-ecek > gidecek, kitap-ı > kitabı, uç-u > ucu

NOT: Türkçe’ye yabancı dillerden giren sözcüklerin çoğunda yumuşama görülmez.

Örnek: hukuk-u > hukuku, devlet-e > devlete, millet-in > milletin

NOT: Sonu çift ünsüzle biten tek heceli sözcüklerin çoğunda yumuşama görülmez.

Örnek: şart-ı > şartı, halk-ı < halkı

 

Ünlü Daralması

 

Şimdiki zaman “-yor” ekinin kendinden önce gelen “a, e” ünlülerini daraltarak “ı, i, u, ü” ünlülerine dönüştürmesine denir.

Örnek: oyna-yor > oynuyor, ağla-yor > ağlıyor, de-yor > diyor,                                                                                                        ye-yor > yiyor, bakma-yor > bakmıyor

NOT: “g, ğ, y” seslerinin etkisiyle yazı lehçemizde bazı kelimelerin ilk hecelerindeki geniş yuvarlak seslilerde darlaşma görülür.

Örnek: yokarı > yukarı, gözel > güzel, böyük > büyük

 

Dudaksılaşma

 

Yuvarlak seslilerin komşuluğunda dudak seslerine dönen sesteşler olur. Dilimizde bunun göze çarpan örneği yuvarlak seslilerin önünde ğ > v değişmesidir.

Örnek: koğa > kova, koğmak > kovmak, öğmek > övmek

 

Ayrışma / Süreklileşme

 

Örnek: tepme > tekme, aşçı > ahçı

NOT: Bazı durumlarda da f > h değişmesi ve ç,c harfleri ile ş, j harflerinin değişmesi olabilir.

Örnek: müftü > mühtü, müflis > mühlis, geçti > geşti, vicdan > vijdan,

Necdet > Nejdet

NOT: Yukarıdaki olayın bazen tersi olabilir. Buna da “süreksizleşme denir.

Örnek: pijama > picama, Japon > capon

 

Aşınma

 

Konuşurken “ğ, y, h” sesleri aşınarak yanındaki ünlü ile birleşir ve o ünlünün uzun okunmasına yol açar.

Örnek: ağızım > āzım, köhne > kōne, ağlamak > ālamak,                                kahve hane > kahvāne, ecza hane > eczāne, tahta > tāta

 

Yer Değiştirme

 

Konuşurken seslerin yer değiştirmesine denir.

Örnek: toprak > torpak, kirpik > kiprik, ekşi > eşki

 

Düzleşme

 

Küçük ünlü uyumundan kaynaklanan bir olaydır. Çoğu kelimeler hala Anadolu ağzında eski şekilleriyle kullanılır.

Örnek: sanduk > sandık,  yazuk > yazık, aru > arı,

 

Yuvarlaklaşma

 

Örnek: çabık > çabuk, kavın > kavun, çamır > çamur

 

ÖRNEK CÜMLELER

 

“Bütün evlilik hayatı böyle geçseydi, onu lekesiz, arızasız bir sevgiyle sevecek, mutlu olacaktı.” ( Halit Ziya Uşaklıgil. Aşk-ı Memnu. s.149 )

“Haremde bu mutfak oyuncağa benzer bir biçimde yaptırılmıştı.” ( Halit Ziya Uşaklıgil. Aşk-ı Memnu. s.70 )

“Çocuklara özgü bir aldatıcılıkla bu sorunun aslını anlamadan evvel cevap vermek istemedi.” ( Halit Ziya Uşaklıgil. Aşk-ı Memnu. s.45 )

“Ama bu sözler ağzından çıkar çıkmaz söylediğine pişman oldu.” (Elif Şafak. Araf. s. 172 )

“Abed bu lokantanın hem Japon hem de Çin lokantası olduğunu iddia etmemesi gerektiğini söylüyordu, çünkü…” ( Elif Şafak. Araf. s. 144 )

“ Kalın kıl torbalar gerçekten de işe yaramaya başlamıştı.” ( İsmail Bilgin. Sarıkamış. s. 230 )

“ Eğitim kafayı geliştirmektir, hafızayı doldurmak değil.” ( Anonim)

“ Birçok insan mutluluğu, burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi, etrafta arar.”           ( Droz )

“ “Bu ne büyük bir buluş” diyerekten.” ( Osman Pamukoğlu. Ey Vatan s.113)

 

METİN İNCELEMESİ

“Güneşin pırıl pırıl parladığı düğün günü herkes Doktor’un odasının kapalı kapısının önünde hazır bekliyordu. Doktor ise içeride Charles Darnay ile konuşuyordu. Kiliseye gitmek için hazırlardı; güzel gelin, Bay Lorry ve Bayan Pross. Günbegün hazırlamıştı kendisini bu olaya Bayan Pross. Evlilik onun için de mutluluk kaynağıydı, ancak yine de kardeşi

Solomon’un en uygun damat olacağı fikrinden vazgeçmemişti.

“Ve işte,” dedi geline hayran hayran bakmaya doyamayan, güzel gelinliğinin her detayını görebilmek için kızın etrafında dolanan Bay Lorry, “işte bunun içinmiş her şey.

Bunun için küçücük bir bebekken geçirmişim kucağımda seni Manş Denizi’nden. Aman

Tanrım! Ne yaptığımı ne kadar az düşünmüşüm! Dostum Charles’a devredeceğim sorumluluğa ne kadar az önem atfetmişim!”

“Bunu tasarlamamıştınız.” Diye gerçekleri söyleyiverdi Bayan Pross. “Hem bunu nereden bilecektiniz ki? Saçmalık!”

Gerçekten mi? Şey, fakat ağlamayın.” Dedi nazik Bay Lorry.

“Ağlayan ben değilim,” dedi Bayan Pross, “sizsiniz.”

“Ben mi Pross’cuğum?” Geçen zaman içerisinde Bay Lorry ara sıra ona böyle hitap edebilme cesaretini bulmuştu.”(Charies Dickens. İki Şehrin Hikâyesi. s.202)

 

parladığı < parla – dık – ı ( Ünsüz Yumuşaması )

bekliyordu < bekle – yor – du ( Ünlü Daralması )

hazırlamıştı < hazır – la – mış – dı ( Ünsüz Benzeşmesi )

kaynağıydı < kaynak – ı – y – dı ( Ünsüz Yumuşaması )

olacağı < ol – acak – ı ( Ünsüz Yumuşaması )

fikrinden < fikir – i – n – den ( Ünlü Düşmesi )

vazgeçmemişti < vazgeç – me – miş – di ( Ünsüz Benzeşmesi )

gelinliğinin < gelin – lik – i – n – in ( Ünsüz Yumuşaması )

küçücük < küçük – cük ( Ünsüz Düşmesi )

bebekken < bebek – i – ken ( Ünlü Düşmesi )

kucağımda < kucak – ım – da ( Ünsüz Yumuşaması )

yaptığımı < yap – tık – ı – mı ( Ünsüz Yumuşaması )

devredeceğim < devir  et – ecek – im ( Ünlü Düşmesi, Ünsüz Yumuşaması )

atfetmişim < atıf et – miş – im ( Ünlü Düşmesi )

 

ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

 

Ünsüz Yumuşamasını Öğretmeye Yönelik Uygulama

 

Halk ve Sanatçı Uygulaması

 

a, e, ı, i, u, ü, o, ö : Ünlüler

b, c, d, g               : Süreksiz yumuşak ünsüzler

p, ç, t, k               : Süreksiz sert ünsüzler

 • Çocuklara ünlüler sanatçı, ünsüzler ise halk olarak anlatılacak. Çocuğa ( sinirli ) sert   ( süreksiz ) ünsüzlerle biten bir kelimeye, ünlü bir harf eklenince – yani sinirli halkın yanına sanatçı gelince – sert olan ünsüzlerin, yumuşayacağı anlatılmalıdır.

Örnek: ağacı < ağaç – ı , kitabı < kitap – ı

 

Ses Düşmesi ya da Ses Türemesine Yönelik Uygulama

 

 • Öğrencilere verilen örneklerde düşen ya da türeyen harfler koyu bir şekilde yazılarak gösterilebilir.
 • Harfleri onların boyamaları istenebilir.

Örnek: bağrımı < bağır – ı – mı, göğsümü < göğüs – ü – mü

daracık < dar – cık, bekleyin < bekle – in

 

 

Ünlü Daralmasına Yönelik Uygulama

 

İki adet kutu çizeriz. Birine dar ünlüleri, diğerine de yapmalarını isteyeceğimiz kelimeleri yazarız. Kelimelere uygun eki getirdiklerinde hangi dar ünlü gelecekse, o harfle ( dar ünlüyle ) kelimeyi eşleştirmelerini isteriz.

 

 

 

 

 

SORULAR

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayına rastlanmaz?

 

A) Bu hikâyeyi Memduh Şevket Esendal’ın kitabında okumuştum.

B) Sabahtan beri top oynuyorsun, hiç bıkmadın mı?

C) Köstebekler koklayarak yönlerini bulurlar.

D) Her şiir yazan şair değildir.

E) Ayrı ayrı yerlerde oturmayınız lütfen!

 

 1. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 

 1. ağacı
 2. ruhani
 3. burnunu
 4. defterin
 5. havlusu

 

 1. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü türemesi vardır?

 

A) azıcık

B) saati

C) dolabı

D) tren

E) zannetti

 

 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

 

 1. Masadaki kitap senin mi?
 2. Karşıdan annem ile babam geliyor.
 3. Annelerini kaybeden çocuklar hüngür hüngür ağlıyor.
 4. Yarın yine okula gideceğim, canım daralıyor ya!
 5. Neden saçların beyazlamış arkadaş.
 6. Aşağıdaki kelimelerde bulduğunuz ses olaylarını karşılarına yazınız.

 

 1. affetmek………………………..
 2. yıkıyor………………………….
 3. ağzı…………………………….
 4. simidi………………………….
 5. boynu…………………………..

 

 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisindeki ses olayı diğerlerinden farklıdır?

 

A) Yaşamak ölmekten hazin geliyor.

B) Mutlaka bırakıp gidecek birgün.

C) Bu sorunun cevabını sonra vereceğim.

D) Armudun iyisini ayılar yermiş.

E) Çocuğu kocaman oldu hala yürümüyor.

 

 1. Çocuğun ağzında öyle çok yara var ki acısını ben bile hissettim.” Cümlesindeki altı

çizili kelimelerde sırasıyla hangi ses olayları vardır?

 

 1. Ünsüz yumuşaması – Ünlü türemesi – Ünsüz düşmesi
 2. Ünsüz benzeşmesi – Ünlü türemesi – Ünsüz yumuşaması
 3. Ünlü türemesi – Ünsüz benzeşmesi – Ünsüz türemesi
 4. Ünsüz benzeşmesi – Ünlü düşmesi – Ünlü daralması
 5. Ünsüz yumuşaması – Ünlü düşmesi – Ünsüz türemesi

 

 

 

 

 

 1. “Başyazar Falih Rıfkı ne yapacağını bilmiyordu.” Cümlesindeki altı çizili kelimede

hangi ses olayı vardır?

 

 1. Ünsüz benzeşmesi
 2. Ünsüz yumuşaması
 3. Ünsüz düşmesi
 4. Ünlü düşmesi
 5. Ünlü türemesi

 

 1. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem ünsüz türemesi, hem de ünsüz yumuşaması

vardır?

 

 1. direncim
 2. masmavi
 3. hukuku
 4. affediyorum
 5. gözlükçü

 

10)  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?

 

A) özlüyor

B) bekliyor

C) gülüyor

D) ağlıyor

E) oynuyor

 

 

 

 

 

11)  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses olayı yoktur?

 

 1. kitabını
 2. çantasını
 3. burnunu
 4. gökten
 5. kahvaltı

 

12)  Aşağıdaki kelimelerin hangisindeki ses olayı diğerlerinden farklıdır?

 

 1. güpegündüz
 2. emir
 3. ilif
 4. akıl
 5. sabır

 

 

13)  “Dövüşmeden oynuyoruz annecim!” Cümlesindeki altı çizili kelimede görülen ses

olayları aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde görülmektedir?

 

 1. Sen gidedur, biz peşinden geliyoruz.
 2. Birine “Seni seviyorum.” diyebilmek cesaret ister.
 3. Yurtta kalıyorlar; ama hiç yurtta görmedim.
 4. Birilerini beklemek beni deli ediyor.
 5. Anne ve babandan bir şeyler gizliyor olmak çok kötü.

 

 

 

 

 

 

14)  “Bir iki saatten beri kasıkları çatlamakta olduğu halde sırf kıskançlığından dolayı,

yerinden kımıldamaz ve Şehlevend’i bir dakikacık olsun Hüseyin ile yalnız bırakmazdı.”

Cümlesindeki altı çizili kelimelerde  sırasıyla hangi ses olayları vardır?

 

 1. Ünsüz benzeşmesi - Ünsüz benzeşmesi - Ünsüz benzeşmesi
 2. Ünsüz benzeşmesi - Ünsüz benzeşmesi – Ünsüz yumuşaması
 3. Ünsüz yumuşaması – Ünsüz yumuşaması - Ünsüz benzeşmesi
 4. Ünsüz yumuşaması - Ünsüz yumuşaması - Ünsüz yumuşaması
 5. Ünsüz benzeşmesi - Ünsüz yumuşaması – Ünsüz benzeşmesi

 

15)  Aşağıdaki kelimelerde bulduğunuz ses olaylarını karşılarına yazınız?

 

 1. ayağı …………….
 2. gözlüyor ……………..
 3. reddetmek …………….
 4. gözlükçü ……………..
 5. kıpkırmızı…………….

 

16)  Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisindeki ses olayı diğerlerinden farklıdır?

 

 1. Seni sana anlatamam isyan edersin.
 2. Aşkın ateşten gömlek.
 3. Herkesin bir kitaplığı olması lazım.
 4. Terliğim yırtıldı yeni terlik almam gerek.
 5. Derdime derman neyler.

 

 

 

 

17)  “Gözler kalbin aynasıdır.” Cümlesindeki altı çizili kelimede görülen ses olayı

aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yoktur?

 

 1. Kalbinde yer etmek için oraya demir atacağım.
 2. Güzelliğin on par etmez içimdeki aşk olmasa.
 3. Gideceğimi bildiği halde gelmedi.
 4. Verdiği demeçten sonra ne halt yediğini anladım.
 5. Yediğin önünde, yemediğin arkanda.

 

18)  Aldanma çocuksu mahzun yüzüne,

Mutlaka terk edip gidecek birgün.

Kanma sever gibi göründüğüne,

Seni sevmiyorum diyecek birgün.

 

Yukarıdaki şiirde toplam kaç adet ses olayı vardır?

 

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4

 

19)  Ey gül dalı, gül dalı

Oldum sana sevdalı

Gittiğin günden beri

Sinem aşkınla dağlı.

Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcükte yer alan ses olayı aşağıdaki kelimelerden

hangisinde vardır?

 

 1. yerdi
 2. merdi
 3. gerdi
 4. gitti
 5. geldi

 

20)  Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?

 

 1. kartı
 2. katı
 3. tatı
 4. saati
 5. kutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR

 

 1. D                                                       11)  B
 2. C                                                        12)  C
 3. A                                                       13)  E
 4. C                                                        14)  B
 5. A) Ünsüz türemesi                            15)  A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünlü daralması                                     B) Ünlü daralması

C) Ünlü düşmesi                                        C) Ünsüz türemesi

D) Ünsüz yumuşaması                               D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü düşmesi                                        E)  Ünsüz türemesi

 1. A                                                       16)  B
 2. E                                                        17)  D
 3. B                                                        18)  D
 4. D                                                        19)  B

10)  C                                                        20)  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

ERGİN, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. Bayrak yay. 20. Baskı. İstanbul 1993.

EDİSKUN, Haydar. Türk Dil Bilgisi. Remzi Kitap Evi. 6. Basım. İstanbul 1993.

HENGİRMEN, Mehmet. Türkçe Temel Dil Bilgisi. Engin yay. Ankara 1998

BANGUOĞLU, Tahsin. Türkçenin Grameri. TDK yay. Ankara 2004.

BARIN,Erol.DEMİR Celal. Ses Bilgisi 1. Öncü Kitap. Ankara 2006.

UŞAKLIGİL, Halit Ziya. Aşk-ı Memnu. İnkılâp ve Aka yay. İstanbul 1983.

ŞAFAK, Elif. Araf. Metis yay. 6. Basım. İstanbul 2006.

BİLGİN, İsmail. Sarıkamış. Timaş yay. 4. Baskı. İstanbul 2006.

ALICI, Akın. Hayata Yön Veren Sözler. Epsilon yay. İstanbul 2004.

PAMUKOĞLU, Osman. Ey Vatan. İnkılâp yay. İstanbul 2004.

DICKENS, Charles. İki Şehrin Hikayesi. Elips yay. Ankara 2007

 

 

 

Son Güncelleme: Pazar, 03 Ekim 2010 20:49
 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri