İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3334
Son Üyemiz:szepobsxvi
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6987580
2011-2012 Müzik İlçe Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 25 Ocak 2012 13:47

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM LİSE MÜZİK DERSİ
 İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 15.02.2012
Toplantı Saati: 15.30
Toplantı Yeri:
Toplantı No: 2
Toplantıya Katılanlar:
TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ;
1-    Açılış ve yoklama.
2-    Zümre başkanı ve yazman seçiminin yapılması.
3-    Gündem maddelerinin okunması.
4-    Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi.
5-    Türk Milli Eğitiminin genel  amaçlarının okunması.
6-    Müzik dersinin genel  amaçlarının okunması.
7-    Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının incelenmesi.
8-    Eğitim-öğretim,yönetim,personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların,yönetmeliklerin,genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerinin açıklanması.(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak Törenleri Yönergesi, M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
M.E.B Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği.)
9-    2488.2504 sayılı Tebliğiler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlarda vurgulanması.
10-    Türkçe’nin düzgün kullanılması ve İstiklâl Marşımızın anlamına uygun okunması ile ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi.
11-    Yıllık planların incelenmesi ve gereken değişikliklerin yapılması.
12-    Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin belirlenmesi.
13-    Konuların işlenişinde kullanılan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi.
14-    Ölçe ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda ortak bir anlayış oluşturulması.
15-    Ödev konularının belirlenmesi.
16-    I. Dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi varsa eksikler hakkında alınacak önlemler.
17-    Derslik ve ders araç ve gereçlerinin durumunun değerlendirilmesi.
18-    Müzik Kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının değerlendirilmesi.
19-    Egzersiz çalışmalarında ortak anlayış oluşturulması,
20-    Diğer zümre öğretmenleri ile ilişkiler.
21-    Başarıyı arttırmak için alınacak önlemler ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
22-    İl ve İlçede yapılacak etkinlik ,tören , yarışma ve projelere öğrencilerin  hazırlanması.
23-    Dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmelerin görüşülmesi.
24-    Yetenekli öğrencilere yapılacak rehberlik çalışmaları.
25-    Bilim ve Teknolojideki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması.
26-     Dilek ve temenniler. Kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

1-    Toplantı ………………. Lisesi Müzik Öğretmeni ……………….açılış konuşması ile başladı. Yapılan yoklamada Müzik Öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

2-    Zümre başkanı olarak ………………… Lisesi Müzik Öğretmeni …………….., yazman olarak …………………….. Lisesi Müzik Öğretmeni Harun BARIŞ seçildi.

3-    Gündem maddelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

4-    I. Dönem İlçe Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısında alınan kararlar okundu ve değerlendirildi. Alınan kararların eksiksiz uygulandığı görüldü.

5-    Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları …………. tarafından okundu.

6-    Müzik dersinin aşağıda belirtilen  genel amaçları ……………. tarafından okundu.


             ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI

Bu program ile öğrencilerin;
1. İstiklal Marşı’mızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı
da doğru ve etkili seslendirmenin önemini benimsemeleri,
2. Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaları,
3. Atatürk’ün müzik görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla ulaşılan aşamaları
takip etmeleri,
4. İyiye ve güzele yönelerek iyi alışkanlıklar edinmeleri,
5. Anlama, anlatma ve yaratma gücünü geliştirmeleri,
6. Entelektüel merakını geliştirmeleri,
7. Müziğe yönelik olumlu tutum sergileyerek öz güvenini ve yaratıcılığını geliştirmeleri,
8. Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma gücünü geliştirmeleri,
9. İlgi ve yeteneği doğrultusunda müzik etkinliklerine yönelmeleri (şarkı söyleme, çalgı
çalma, yaratıcı çalışmalar, araştırma),
      10. Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneğini geliştirmeleri,
11. Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları,
12. Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerisine sahip
olmaları,
13. Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisini kurarak estetik duygularını geliştirmeleri,
14. Bilinçli bir müzik dileyicisi olmaları,
15. Müzik dağarcığı oluşturmaları,
16. Ülkemiz müzik türleri ile birlikte evrensel bir müzik kültürüne sahip olmaları
amaçlanmaktadır.

7-    240 sayı ve 17.12.2009 tarihli Ortaöğretim Müzik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı incelendi. Buna göre öğrencilere başta Türk Müzik Kültürü olmak üzere iyi bir müzik kültürü kazandırmak gerektiği belirtildi.

8-    Eğitim-öğretim,yönetim,personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların,yönetmeliklerin,genelge ve emirlerin Müzik öğretmenlerini  ve öğrencileri ilgilendiren bölümleri incelendi. Konular hakkında ……………. bilgiler verdi. (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak Törenleri Yönergesi, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, Ödül ve Ceza Yönetmeliği vb.)


9-    2488.2504 sayılı Tebliğiler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlara eşit bir şekilde dağıtılması ve bu konuların derslerde hassasiyetle vurgulanması kararı alındı. Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kişiler olarak  özen gösterilerek  yeri geldikçe  ve önemli gün ve haftalarda bu konu ile ilgili öğrencilere bilgi verilmesine ve gereken hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi. Harun BARIŞ öğrencilerin Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavraması ve Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerinin sağlaması gerektiği belirtti.

10-    Türkçe’nin düzgün kullanılması ve İstiklâl Marşımızın anlamına uygun okunması ile ilgili derslerde öğrencilere bilinç kazandırılmasına karar verildi. Milli birlik ve beraberliğimizi konu alan şarkı, türkü ve marşlara derslerde yer verilerek bu duyguların pekiştirilmesi kararı alındı.


11-    Yıllık planların incelendi. Konuların haftalar uygun ve zamanında işlendiği belirlendi. Sene sonuna kadar planlanan konuların gerektiği gibi işleneceği ve zamanında bitirileceği kararlaştırıldı.

12-    Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak biçimde düzenlenmesine; çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaçları ve var olan bilgileri de göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun planlanmasına karar verildi.Özellikle dinleme, söyleme, çalma, nota yazımı, devinim, bilgiyi paylaşma,bilgiyi kullanma,yaratıcılık etkinliklerine yer verilmesine karar verildi.

13-    Konuların işlenmesinde aşağıda belirtilen yöntem ve tekniklerin kullanılmasının faydalı olacağı …………………. tarafından belirtildi. “Sosyal değerler, yaşam standartları ve gelişen teknoloji göz önüne alınacak olursa son zamanlarda yeni teoriler de ortaya atılmıştır. Bu teoriler arasında en yaygın olarak kullanılan Dalcroze, Orff, Kodaly, Gordon, MMCP (Manhattanville Music Curriculum Project) ve CM(Comprehensive Musicianship) . Adı geçen bu teoriler, günümüzde müzik öğretimi alanında yaygın bir şekilde kullanılan teoriler olup Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nın temel yaklaşımı olan öğrenci merkezli anlayış ile de örtüşmektedir.”

14-    Müzik dersinde ölçme ve değerlendirme Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve ınav Yönetmeliğinin 18. Maddesinin f bendi ve 21. maddesi gereğince yapılacaktır.
Madde 18 —  Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar(Değişik: 5.10.2007/26664 RG) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
f) Görsel Sanatlar(16), Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
       Madde 21 — Sözlü Sınavlar (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.
Buna göre Müzik dersinde değerlendirme 3 uygulamalı sınav en az bir sözlü notu ile değerlendirilecektir.

15-      Türk Müzik Kültürünü ve Evrensel Müziği, Müzik kültürümüzün gelişmesinde önemli rolü olan sanatçılarımızı tanımaya yönelik  ödev konularının seçilmesine karar verildi.
16-     I. Dönem çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, II. Dönem yapılacak çalışmalarında titizlikle yapılarak herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.
17-    Dersliklerin 71. Maddeye göre düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ek1’deki listede bulunan malzemelerin kullanılabileceği belirtildi.
Resim ve müzik odası veya derslikleri
MADDE 71 – (1) Okul veya kurumlarda resim ve müzik odası veya derslikleri oluşturulur.
(2) Bu oda veya dersliklerde; resim, müzik ile ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.


18-    Müzik Kulübü çalışma planlarının düzenlenmesi ve dosyalanması. Müzik Kulübü panosunun oluşturulup güncellenmesi. Etkinliklere hazırlıkların yapılması. Yetenekli öğrencilerin yönlendirilmesi. Toplum Hizmeti çalışmalarında toplumsal birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek çalışmalara yer verilmesi kararlaştırıldı.

19-    Egzersiz planları incelendi. Yapılan faaliyetlerin tören ve bayramlarda sergilenmesi kararlaştırıldı.

20-    Tören ve etkinliklerde özellikle Beden Eğitimi, Türkçe, Edebiyat, Sosyal Bilgiler, Tarih ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ile sürekli olarak iletişim halinde olunmasına ve birlikte çalışılmasına karar verildi.

21-    Bir önceki dönemde müzik dersinde başarının e-okul verilerine göre  yüksek olduğu, diğer öğrencilere göre dersi zayıf olan öğrencilerin diğer derslerinde de başarısız oldukları belirtildi. Başarısızlık sebeplerinin belirlenerek bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınması uygun görüldü. Başarıyı artırmak için; öğrencilerde planlı ve düzenli çalışma kavramının pekiştirilmesi, konu üzerinde ayrıntılı durulması, seviye farklılığı dikkate alınarak konuların tekrar edilmesi, derse hazırlıklı gelinmesi, yapılan çalışmaların sergilenmesi kararlaştırıldı. Bilişim Teknolojilerinin derslerde sıkça kullanılması kararı alındı. Harun BARIŞ öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve öğrenme güçlüğü çekilen konular ile ilgili olarak, öğrenme güçlüğü çekilen konularda bol bol tekrar yaptıklarını ayrıca ders aralarında ve okul çıkışlarında zorlanan öğrenciler ile tek tek veya toplu olarak  çalışmalar yapılacağını belirtti.

22-    Müzik Kulübü ve Egzersiz saatlerinde ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalarda yapılacak etkinlik ,tören , yarışma ve projelerde ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için  yetenekli öğrencilerin  hazırlanması kararı alındı.


23-    Müzik dersi ile ilgili yeni yayınlanan eser, yayın, internet sitesi vb.. kaynakların zümre öğretmenleri tarafından bir birleri ile paylaşmaları kararlaştırıldı. Yeni yöntem ve tekniklerin uygulanmasının önemi belirtildi. İl ve İl dışında yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine karar verildi.

24-    İlçemizdeki yetenekli öğrencilerin Üniversite Müzik Bölümleri, Güzel sanatlar Liselerine yönlendirilmesine ve bu konuda öğrencilere yardımcı olunmasına karar verildi.

25-    Bilişim teknolojilerinin yakından takip edilmesi ve derslerde kullanılmasının önemi vurgulandı.

26-    Başarılı bir yarıyıl geçirilmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

www.sorubak.com

………………….                        …………………….
Zümre Başkanı                        Üye
Müzik Öğretmeni                        Müzik Öğretmeni           


EK-1
PROGRAMLA BİRLİKTE ÖNGÖRÜLEN İHTİYAÇ LİSTESİ
1. Müzik dersliği (Yalıtımı yapılmış olmalı ve standart dersliklerden büyük olmalı)
2. Piyano / elektronik piyano
3. Elektronik org
4. Bilgisayar ve projeksiyon cihazı
5. Ses sistemi (Kaset-CD-MP3-DVD çalar, çoklu hoparlör, amplifikatör, mikrofon, yaka
mikrofonu)
6. Ses kayıt cihazı
7. Ses kayıtları
a. Türk müziği
a.1.Türk sanat müziği (buselik, kürdi, rast, uşşak, hicaz, hüseyni, nihavent,
mahur, kürdilihicazkâr, saba, segâh, hüzzam vb. makamların yer aldığı seçkin
eser örnekleri ve ses kayıtları)
a.1.1.Tasavvuf müziği ve askerî müzik eserlerinden seçkin örnekler ve ses
kayıtları
a.2.Türk halk müziği (uzun ve kırık havalarda yazılmış, derleyicilerin, ozanların
ve âşıkların eserleri, yörelere göre hazırlanmış eserlerden seçkin örnekler ve
ses kayıtları)
a.3. Türkiye'de uluslararası sanat müziği (Türk beşleri “A. Adnan SAYGUN,
U. Cemal ERKİN, N. Kazım AKSES, C. Reşit REY, H. Ferit ALNAR”, Ferit
TÜZÜN, Muammer SUN, Nevit KODALLI, Cenan AKIN, İlhan USMANBAŞ,
Yalçın TURA vb.) bestecilerinin eserleri ile ilgili ses kayıtları
b. Uluslararası sanat müziği (madrigal, lied, menuet, rondo, sonat, konçerto,
senfoni, süit, opera, oratoryo, müzikal, operet vb. müzik tür-biçimlerinden oluşan
eserler ve bestecileri ile ilgili örnek eser kayıtları)
c. Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik türleri (Asya, Afrika, Amerika, Türk
Cumhuriyetleri, Uzak Doğu vb. ile ilgili ses kayıtları)
ile ilgili eserleri içeren zengin ve geniş ses kayıtları arşivi
8. Nota sehpaları
9. Dizekli yazı tahtası
10. Kolçaklı sandalye (her sınıfta 4-5 adet sol kolçaklı -solak öğrenciler içinsandalye)
11. Müzik tarihi şeridi
12. Ritim ve ezgi çalgıları (Orff çalgıları)
13. Diğer çalgılar ( gitar, keman, bağlama, ud, darbuka, def, bendir, kudüm,
davul, zil)
14. Besteciler, yorumcular ve çalgılar ile ilgili posterler ve resimler
15. Müzik kitaplığı, müzik dersi yardımcı kitapları, şarkı kitapları, müzik konusunda
yazılmış kuramsal kitaplar
www.sorubak.com 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri