İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3382
Son Üyemiz:ycoqgqtarh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:7002630
7. Sınıf Konusu Melek ve Ahiret İnancı PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 17 Mart 2011 20:53

7. SINIF 1. ÜNİTE

MELEK VE AHİRET İNANCI

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )

 

1. Varlıklar Âlemi 2. Meleklere İman

 

Herkesle iyi geçinen, güler yüzlü olan, hoşgörülü olan, kimseye karşı kötülük beslemeyen ve güzel ahlaklı olan temiz kimselere toplumumuzda ne denir.

A-Melek gibi insan                                B-Tilki gibi kurnaz

C-Cin gibi insan                                   D-Örnek insan

 

Melekler hakkında bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir.

A- Akıl                    B- Bilim                  C- Vahiy                 D-Arkeoloji

 

Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima görülüp gözetildiğimizi ve yalnız olmadığımızı bize hissettirir?

A- Peygamberlere iman                        B- Kaza ve kadere iman

C- Meleklere iman                                                 D- Ahiret gününe iman

 

Allah’a kulluk açısından insanı meleklerden ayıran en temel özellik nedir?

A- Yemesi, içmesi                                                                B- Gözle görünür olması

C- Yorulması, uyuması                                         D- Seçme hürriyetinin olması

 

Meleklerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A- Meleklere iman, imanın şartlarından biridir

B- “Kiramen Kâtibin” Öldükten sonra kabirde sual soracak meleklerdir

C- Mikail; doğa olaylarını düzenlemekle görevli melektir.

D- Melek; sözlükte, haber getiren elçi anlamına gelir

 

2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

 

“Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirlerse onu yaparlar ” Tahrim Suresi 6 ayetinde sözü edilen gurup aşağıdakilerden hangisidir.

A-Cinler                 B-Melekler             C-İnsanlar                             D-Muhacirler

 

Melekler niçin iyilik ve güzelliğin sembolüdür?

A- Yiyip, içmedikleri ve çoğalmadıkları için

B- Gözle görülmeyen varlıklar oldukları için

C- Nurdan yaratılmış, nurani varlıklar oldukları için

D- Sürekli iyilikle meşgul oldukları ve iyiliği telkin ettikleri için

 

Çocuklar masum varlıklardır. Onların dünyaları sevgi ve iyilik üzerine kuruludur. Bundan dolayı anneler çocuklarını meleğe benzetirler ve benim yavrum melek gibi ifadesini kullanırlar. Annelerin çocuklarına seslenirken Melek gibi ifadesini kullanmaları, Meleklerin hangi özelliği ile ilgilidir?

a) Çok hızlı hareket etmeleri

B) Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilmeleri

C) Cinsiyetlerinin olmaması

d) Kötülük yapma özelliklerinin olmaması

 

I- Gözle görülmezler                            II- Cinsiyetleri yoktur

III- Günah işlerler                                  IV- Nurdan yaratılmışlardır

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Meleklerin özellikleri arasında yer almaz?

A- I ve II                                b) II ve III                              c) Yalnız III                            d) Yalnız IV

 

1- Günah işlediklerinde tövbe ederler.

2- Çeşitli şekillere girebilirler

3- Çok hızlı hareket ederler.

4- Allah’ın verdiği görevleri yaparlar.

5- Gelecek hakkında bilgi sahibidirler.

6- Yeme içme ve cinsiyetleri yoktur.

Yukarıda şeytan (İblis) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A- 1 – 3                   B- 3 – 4                   C- 2 – 3                   D- 1 - 5

 

…………………………………………………..?

Melekler nurdan yaratılmış, duyularla algılanamayan, cinsiyet özellikleri bulunmayan; güçlü, kuvvetli, çok hızlı varlıklardır. Ayrıca kötülük yapma özellikleri de bulunmayıp sürekli iyilik yaparlar.

Yukarıdaki metinde hangi soruya cevap verilmektedir?

A- Melek kelimesi ne anlama gelmektedir?

B- Meleklerin görevleri nelerdir?

C- Meleklerin özellikleri nelerdir?

D- Meleklere inanmanın önemi nedir?

 

Kuran’da meleklerle ilgili olarak;”melekler ve Ruh(Cebrail) miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde ona çıkar…”(Mearic,4). ”O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler”(Enbiya,27). “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar”(Kaf,17).

Yukarıda mealleri verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A- Melekler Allah’ın emirlerini eksiksiz yaparlar.

B- İnsanların yaptıklarını yazan melekler vardır.

C- Melekler oldukça hızlıdırlar.

D- Melekler insanlar için dua ederler.

 

l- Uyuma ve dinleme

ll- Çok hızlı hareket etme

lll- Allah’ın emirlerine uymama

lV- Çeşitli şekillere girebilme

Yukarıdakilerden hangileri meleklere özgü özellikler arasında sayılamaz.

A- l – lll                   B- l – lV                  C- ll – lll                  D- ll – lV

 

I.Sürekli olarak Allah’a ibadet ederler

II. İyi insanların başarısı için dua ederler

III. İsteseler de günah işleyemezler

IV. Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır

V.İnsanlar gibi beslenmeye ihtiyaçları vardır

VI. Nurdan yaratılmışlardır

Yukarıdaki ifadelerden hangileri meleklerin genel özellikleri arasında yer almaz?

A-)I-II-III                               B-) I-III-VI              C-) IV-V                  D-) III-VI

 

“ … Melekler Allah’ın hiçbir emrine karşı gelmezler ve kendilerine ne emredilirse yaparlar.” “ Onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.”

Yukarıdaki ayetlerden hareketle meleklerle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın emirlerini kusursuz yerine getirirler.

B) Çok hızlı hareket edebilirler.

C) Hiç günah işlemezler.

D) Erkeklik ve dişilikleri yoktur.

 

Melekler gözle görülemeyen, seçme hakkı olmayan, Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getiren, sayıları çok fazla olan, insanların iyiliği için Allah’a dua eden varlıklardır. Verilen metinde meleklerin hangi özelliklerine değinilmemiştir?

A) Uyumaz ve yorulmazlar.                  B) Sayıları çok fazladır.

C) İnsanlar için dua ederler.                                D) Günah işlemezler.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek

B) Azrail: İnsanların ruhlarını kabzeden melek

C) İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek

D) Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek

 

İnternetten araştırma yapan Hilal, dört büyük meleklerden birinin vahiy meleği olduğunu ve O’na Ruhü’l Kudüs de dendiğini okumuştur. Hilal’in araştırmasında okuduğu melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Mikail                 b) Cebrail                              c) Azrail                  d) İsrafil

 

“Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler” İnfitar Suresi 1-2 ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir.

A-Azrail                   B-Mikail C-Münker Nekir                     D-Kiramen Katibin

 

Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek arasında yer almaz.

A- Cebrail                              B- İsrafil                 C- Zebani                               D- Azrail

 

Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine iletmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir.

A- Azrail                 B- İsrafil C- Mikail                                D- Cebrail

 

Rüzgârın esmesi, karın yağmurun yağması, deprem, zelzele vb. gibi tabiat olayları ve tabiatta canlılar için rızıklar oluşması ile görevli melek aşağıdakilerden hangisidir.

A- Azrail                 B- İsrafil                 C- Cebrail                              D- Mikail

 

Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltileceği zaman olmak üzere sura üfürmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir.

A- Azrail                 B- Cebrail                              C- İsrafil                 D- Mikail

 

Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir.

A- Kiramen Kâtibin                                                               B- Hafaza melekleri

C- Mikail                                                                                                               D- Münker Nekir melekleri

 

İnsan öldüğü zaman ona sorular sorarak hesaba çekmekle görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir.

A- Kiramen Katibin                                               B- Münker Nekir

C- Hafaza Melekleri                                              D- Mikail

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A- Münker Nekir: Sorgu melekleri

B- Hafaza Melekleri: Koruyucu melekler

C- Kiramen Katibin: Yazıcı melekler

D- İsrafil: Vahiy meleği

 

Azrail tek olmasına rağmen bir saniye içinde ölen binlerce insanın canlarını nasıl alabilmektedir? Sorusuna, Kur’an-ı Kerim’e göre verilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail çok güçlüdür          .

B- Azrail çok hızlıdır.

C- Can alan sadece Azrail değildir.

D- Azrail binlerce canı aynı anda almaz.

 

Ömrümüz sona erince

Ruhu bedenden ayırır

Mü’min olan korkmaz ondan

Çünkü hep hazırlıklıdır

Yukarıdaki şiirde sözü edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail                 B- Cebrail                              C- İsrafil                 D- Mikail

 

İki güzel melek vardır

Yaptıklarımızı yazar

Sağdaki iyilikleri

Soldaki kötülükleri

Yukarıdaki şiirde sözü edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail                 B- Cebrail                              C- İsrafil                 D- Mikail

 

2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı

 

Meleklerin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A- Öğretmenlerine verdiği sözü tutar.

B- Girdiği sınavlarda kopya çekmez.

C- Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz.

D- Anne-babasını okul durumu hakkında yanlış bilgilendirmez.

 

Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanmanın insana sağladığı gelişmeler arasında yer almaz?

A- Kibirli yaşamak                                                                                               B- İyiyi benimsemek

C- Kötüden uzaklaşmak                                                       D- Ruhen olgunlaşmak

 

Annesiyle konuşurken onun boynuna sarılan Merve anneciğim sen bir meleksin” dedi. Gerçekten annelerimiz bizler için birer melektir. Çünkü meleklerin tüm insanlar için yaptıklarını annelerimiz bizler için yapmaya çalışır. Annelerimizi onlara benzetmemize yol açan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A- Melekler insanların iyiliği için dua ederler.

B- Melekler insanları sürekli iyiye, doğruya ve güzele yönlendirirler.

C- Melekler çok hızlı hareket ederler.

D- Melekler insanların darlık ve sıkıntı anında onlara yardımcı olur.

 

Meleklerin varlığına iman bize aşağıdakilerden hangisini sağlar.

A- Üzüldüğümüzde bizi teselli eder.

B- Yalnız kaldığımızda arkadaşlık eder.

C- Davranış, söz ve işlerimizde ölçülü davranmamızı sağlar.

D- İşlerimizde yardım eder.

 

Kiramen kâtibin adlı iki melekler insanların yaptığı davranışları kayıt altına alırlar. Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir.

A- İnsan daima gözetim altındadır.

B- Melekler görünmeyen varlıklardır.

C- Daima iyi işler yapmalıyız.

D- Meleklere karşı saygılı olmalıyız.

 

Meleklerin varlığına inanmak davranışlarımızda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

A- Allah’ın yasakladığı her türlü kötülükten uzak dururuz.

B- Dileklerimizin gerçekleşmesi için sadece dua ederiz.

C- Her zaman nazik, kibar ve anlayışlı oluruz.

D- İnsanlarla iyi geçinir ve başkalarının haklarına saygı gösteririz.

 

Melekler iyi ve güzel davranışları severler. Bu nedenle zor zamanlarda ve iyi işlerde inanan insanlara yardım ederler. Şefkat ve merhametlerinden dolayı insanlar için dua eder ve onların iyiliğini isterler. Melekler, insanları daima iyiye, güzele ve doğruya yönlendirirler. Bu özellikleri ile melekler, iyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler. Bu nedenle insanlar arasında iyi huylu ve güzel ahlaklı kişiler için ‘melek gibi insan’ derler.

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A-) Meleklere iman, davranışların güzelleşmesine katkı sağlar

B-) Melekler, iyi huylu ve güzel ahlaklı insanları severler

C-) Melekler, iyi ve güzel davranışlardan hoşlanırlar

D-) Meleklere iman, imanın şartlarındandır

 

Melekler bizleri iyiliğe ve güzelliğe çağırır. Bu ses dost sesidir. Buna uymak bize iyi işler yaptırır, sevap kazandırır. Meleklere inanan insan, bunlardan bazılarının yanında bulunduğunu da bilir. Bu nedenle davranışlarına dikkat eder. İyilik edip kötülükten kaçınmaya çalışır. “ Beni kimse görmüyor, istediğimi yaparım.” diye düşünmez, kötülükten uzak durur.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Melekler bizleri iyiliğe ve güzelliğe çağırır.

B) Meleklere iman, iyi işler yapmamıza kötülükten sakınmamıza yardımcı olur.

C) Gizli olarak yaptığımız davranışları kimse göremez.

D) Meleklerden bazıları bizim sevap ve günahlarımızı yazmak üzere her zaman yanımızdadırlar.

 

 

Komşusunun bahçesindeki elmalarda gözü kalan Atakan sağına ve soluna bakıp çevreyi gözetledi. Kimsenin olmadığını görüp bahçeye girdi ve ağaca yaklaştı. Ansızın durakladı. Olduğu yerde kaldı. Derste anlatılan melekler konusu aklına gelmişti. Elma almadan da geri döndü. Çünkü ……………………….

Bu paragraf nasıl tamamlanmalıdır?

A) Mikail adlı melek doğa olaylarıyla ilgilenir.

B) Cebrail Allah ve peygamberler arasında elçidir.

C) Kabirde sorgulayıcı melekler vardır.

D) Yaptıklarımızı kaydeden melekler vardır.

 

“Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah’a şükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın.” (Tirmizî, Tefsir, 3)

Bu hadisten hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisi¬ne ulaşabiliriz?

A- Melekler nuranî varlıklardır.

B- Meleklere iman, imanın şartlarındandır.

C- Melekler, davranışlarımızın güzelleşmesine katkıda bulunur.

D- Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdür.

 

3. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar

 

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançların topluma verdiği zararlardan biri olamaz?

A-İnsanların uydurduğu âdet ve alışkanlıkların toplumda kutsallaştırılmasına neden olur.

B-Toplumda her alanda üretkenliği artırır.

C-Toplumda bilgisizliğin artmasına neden olur.

D-Toplumsal huzursuzluğa neden olur.

 

Türbelerden dilekte bulunmak, mum yakmak, falcılardan medet ummak vb. adetlerin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Siyasidir

b- Dini doğru anlamamaktır

c- Modern çağa ayak uydurmaktır

d- Geçmişlerimize olan saygımızdır

 

“Âhireti inkâr edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman: “Ya Rabbî!” der, “Ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım.” Hayır, hayır! Bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, artık, diriltilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır.”

(Mü’minun suresi, 99-100) ayetinde toplumda yaygın olan hangi batıl inancın asılsızlığı ortaya konmaktadır?

A-Falcılık                               B-Ruh çağırma                       C-Sihir                    D-Satanizm

 

Hasan: “Merdiven altından geçmemeliymişim, annem öyle söyledi .”

Ekrem: “Nedenini sordun mu?”

Hasan: “Evet, kısa boylu kalırmışım.”

Ekrem: “Bunların ……………… olduğunu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrenmiştim. Boyumuzun kısa kalışının bununla bir ilgisi yoktur. Hormon dengemiz, beslenme ve soya çekimle ilgisi vardır.

Yukarıda Ekrem’in cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlan-malıdır?

A) Fal                      B) Sihir                   C) Büyü                                  D) Batıl inanç

 

Elif okula giderken yolda önünden bir kara kedi geçti diye morali bozuldu. Off! Bugün berbat geçecek. Nerden çıktı şu kara kedi.? Daha dün akşam teyzemler konuşurken duymuştum. Kara kedilerin uğursuzluk getirdiklerini. Bunun gerçekliğini okula varınca öğretmenine sormaya kara verdi…. O, öğretmeninin yanından ayrılırken mutlu görünüyordu ve bir de şiir okuyordu:

Kara kara bir kediyim.

Bak sana ne söylerim.

Ben de bir Allah kuluyum.

Bunu böyle bilin derim.

Öğretmen Elif’e ne söylemiş olmalıdır?

A) Kedilerin bazısı çok nankördür.

B) Bazı canlılar kötülüğü temsil eder.

C) Böyle düşünmemek gerekir. Hepsini Allah yaratmıştır.

D) Kedilerin beyazı iyi, karası çok kötüdür

 

Aşağıdakilerden hangisi kabir ve türbe ziyaretiyle ilgili hurafe ve batıl inançlardan biri değildir?

A)Kabirdekinin ruhuna fatiha okumak.

B)Türbe etrafına mumlar dikmek.

C)Kabirdeki Allah dostundan yardım dilemek.

D)Türbede bez, çaput bağlayıp, dilek tutmak .

 

Aşağıdakilerden hangisi fal baktırmanın insana verdiği zararlardan biri olamaz?

A- İnsanın hayat düzenini bozar,                         B- İnsanı psikolojik bunalıma iter.

C- İnsanın zamanını çalar.                                                   D- İnsana geçici moral verir.

 

Batıl inançlarla ilgili hangisi söylenemez?

a)Gaypten haber alma gayreti vardır.

b)İnsanlar arası ilişkileri olumsuz yönde etkiler

c)Yaşamımızdaki hedefler daha kolay gerekleşir..

d)Toplumda barış ve huzur bozulur.

 

Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.

İki bayram arası nikâh kıyılmaz.

Ruh çağırma

Kabirleri (mezarları) ziyaret etme

Ayşe’nin yukarıda saymış olduğu durumlardan hangisi batıl inançlardan biri değildir?

A) 1                         B) 2                         C) 3                         D) 4

 

Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan değildir

A-Fal       B-Ruh çağırma      C- Sihir                   D-Nazar

 

Tombik: Siyah bir kedi olduğum için iki insanın arasından geçmemeye çalışıyorum. Geçersem onlara uğursuzluk getirirmişim.

Ayşe: Çok yanlış düşünüyorsun. Bu tür düşünceler akla ve mantığa uymayan, dinimizde yeri olmayan düşüncelerdir. Bunlara ……………………………… denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

a) Sihir    b) Batıl inanç                         c)Büyü    d)Fal

 

Aşağıdakilerden hangisi insanların batıl inançlara yönelme sebeplerinden biri değildir?

a)Bilgisizlik ve dini konuların yanlış anlaşılıp yorumlanması

b)İnsanların gelecek hakkında bilgi edinme merakı ve gizemli olan şeylere ilgisi

c)Dini eğitimin yetersiz olması

d) İnsanların İslamı daha iyi öğrenme arzuları

 

Ayşe: Kahve falına baktırmak geleceği öğrenmemi sağlar.

Mehmet: SBS ‘yi kazanmak için türbede mum yaktım.

Zeynep: Islık çalmak, şeytanı çağırmaktır.

Talha: Merdivenin altından geçmek uğursuzluktur.

Pınar: Elimden gelen her şeyi yaptıktan sonra SBS sınavı için dua ettim.

Yukarıda geçen konuşmada arkadaşlarınızdan hangisinin ve hangilerinin söylediği ifadeler dinimize aykırı olan (sakıncalı) batıl inanışlar arasında yer almaz?

A) Yalnız Pınar                                                                                      B) Pınar ve Mehmet

C) Zeynep ve Mehmet                                           D) Yalnız Mehmet

 

Aşağıdakilerden hangisi batıl inanç değildir?

A- Gece tırnak kesmek ömrü kısaltır.

B- Elbise veya ayakkabı giymeye önce sağdan başlanır.

C- Duvara at nalı asmak uğur getirir.

D- Nazar değmesine kurşun dökmek iyi gelir.

 

4. Kur’an’a Göre Şeytan 4.1. Şeytan Kötülüğün Simgesidir

4.2. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri

 

I. “O (şeytan), sizi yalnız kötülük işlemeye, iğrenç ve çirkin işler yapmaya; bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye kışkırtır. (Bakara suresi, 169)

II. “Erdemliler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ı anıp, hemen gerçeği görürler.” (A’raf suresi, 201)

Yukarıdaki ayetlerde şeytanın hangi kötülüğüne değinilmemiştir?

A-İnsanı kötülük yapmaya teşvik etmesine

B-Allah hakkında bilmediğimiz şeyler söylemeye teşvik etmesine

C-İnsana vesvese (yersiz şüphe, kuruntu) vermesine

D-Kötülükleri insana güzel göstermesine

 

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma yollarındandır?

A- Şeytanın varlığına aldırmamak.

B- Şeytanın insanların düşmanı olduğunu bilmek.

C- Şeytanın varlığını inkâr etmek.

D- Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak ve onun telkinlerine uymayarak kulluk ve itaate devam etmek.

 

İnsanın apaçık düşmanıdır.

Kötülükleri güzel gösterir.

İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır.

Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir?

A) İsrafil                 B) Şeytan               C) Melek                 D) Azrail

 

Şeytan niçin Allah tarafından lanetlenmiştir?

a)Cin olduğu için                                                                                 b)Gözle görülmediği için

c)Allah’a isyan ettiği için                      d)Ateşten yaratıldığı için

 

İnsanları hidayet yolundan saptırmaya çalışan aşağıdakilerden hangisidir.

A- Mikail                 B- Cebrail                              C- Şeytan                               D- Azrail

 

Şeytan insanları doğru yoldan uzaklaştırmak için çeşitli hilelere başvurur, tuzaklar kurar. Kişilere gereksiz vesvese ve şüphe verir. İnsanların arasına düşmanlık sokar, onları birbirine düşürür. İnsanlara yaptıkları kötü işleri güzel gösterir. Ancak şeytanın gücü sınırlı, hile ve tuzakları zayıftır.

Yukarıda verilen bilgiyi de göz önüne aldığımızda aşağıda verilen davranışlardan hangisini yaptığımızda şeytanın oyununa gelmiş olmayız?

A- Elimizde hiçbir geçerli gerekçe olmamasına rağmen bir arkadaşımız için şüphelere kapılıp bu fikrimizi başkalarıyla da paylaştığımızda

B- Arkadaşımıza ait bir eşyayı çok beğendiğimiz için gizlice alıp kullandığımızda

C- Dünyanın çok bozulduğunu düşündüğümüz için kimseye güvenmediğimizde

D- Evimize hırsızlardan korunmak için alarm sistemi kurdurduğumuzda

 

“...Şeytanın etkisi onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlaradır.” Anlamındaki ayet neyi ifade etmektedir?

A- Şeytan inançlı insanlara zarar veremez                          B) Şeytan çok güçlüdür

C- Şeytana uyanlar Allah’a ortak koşanlardır     D) Şeytan çok günahkârdır

 

Aşağıdakilerden hangisi şeytanlarla ilgili yanlış bir bilgidir?

A- Ateşten yaratılmışlardır.

B- Nankördür, isyankârdır.

C- Kötülüğün simgesidir.

D- İçlerinde Allah’a ibadet edenleri vardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapmamız gerekenlerden biri değildir?

a) İçimizden gelen kötü sözleri dinlemeliyiz.

b)Her işimize Eüzübesmeleyle başlamalıyız.

c)Allah’a inanmalı ve ona güvenmeliyiz.

d)Kötü söz söylemekten ve haramdan sakınmalıyız.

 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ”İnananlara ve Rablerine dayananlara şeytanın bir gücü yoktur. Onun gücü sadece kendisini dost tutanlara ve Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl Suresi 99, 100. Ayetler)

Bu Ayetten şeytanla ilgili hangi sonuç çıkmaz?

A- Şeytan bilinçli Müslüman’a zarar veremez.

B- Şeytanın inananlara gücü yetmez.

C- Şeytan kendisini dost tutanlara zarar vermez..

D- Şeytan Allah’a ortak koşanları sever.

 

1- Melek iken Allah’a karşı geldiği için Şeytan olmuştur.

2- Kötülüğün sembolüdür.

3- İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışır.

4- Kötülükleri güzel gösterir.

5- Her insanı kontrolü altına alır.

Yukarıda şeytan (İblis) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A- 1 – 3                                   B- 3 – 4                                   C- 2 – 3                                   D- 1 - 5

 

İslam inancında meleğin karşıtı görevi yüklenen varlık aşağıdakilerden hangisidir.

A- Şeytan                               B- Cin                     C- İnsan                 D- Hayvan

 

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma konusuyla ilgili değildir?

A) "Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı." (Ankebût suresi, 38)

B) "Ey inananlar, Allah'a saygılı olun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe suresi, 119.

C) "Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer."(İsrâ suresi, 53)

D) "İnananlara ve Rablerine dayananlara şeytanın bir gücü yoktur. Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır. " (Nahl suresi, 99–100)

 

Şeytanın kötülüğünden korunmak için neler yapmamız gerektiğini Kuran’ın bu konudaki öğütlerinden öğrenebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu öğütlerden değildir?

A) Allaha sığınmalıyız

B) Helal ve temiz şeyleri yemeliyiz.

C) Şeytanın adımlarını takip etmemeliyiz

D) Özgür irademizi kullanarak her şeyi yapabiliriz.

 

Aşağıdakilerden hangisi Melekler, Cinler ve Şeytanın ortak özelliğidir?

A) Allah’a inanan ve inanmayanları vardır.

B) Hepside ateşten yaratılmışlardır.

C) Gözle görülmeyen varlıklardır.

D) Gelecekten haber verebilirler.

 

5. Ahirete İman

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A- 1. Sur ile kıyamet kopacaktır.

B- Cehennem üzerende kurulmuş olan köprüye sırat denir.

C- 2.Sur ile insanlar yeniden diriltileceklerdir.

D- Günahkâr müminler Cehennemde ebedi kalırlar.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A- Cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüye sırat denir.

B- Öldükten sonra yeniden diriltilmeye ba’s denir.

C- İnsanların hesaba çekilmek üzere toplanacakları yere mahşer denir.

D) İsrafil ( AS ) sûr’a bir defa üfürecektir.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.

B) Mizan amellerin tartılması ile ilgili bir terimdir.

C) Ölümden sonra tekrar diriltilmeye kadar geçen devreye kabir hayatı denir.

D) İnsana hayat veren ruh öldükten sonra başka bir varlığa geçer.

 

6. Kıyamet ve Yeniden Dirilme

 

Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez

b) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.

c) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.

d) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir

 

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra da Allah’a döndürüleceksiniz.” ve “İnsan, kendi yaradılışını unutarak bize de bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek? “De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir.” ayetleriyle anlatılmak istenen asıl gerçek nedir?

A)Her canlı ölecek ve Allah’ın izniyle hesap vermek üzere yeniden dirilecektir.

B)Herkes iyi veya kötü yaptığı her şeyin karşılığını görecektir.

C)Allah adil, merhametli ve affedicidir.

D)Ahiret Gününe inanan yararlı işler yapmalıdır

 

“ O hanginizin daha iyi amel yapacağını denemek için, ölümü de hayatı da takdir eden ve yaratandır” Mülk suresi ayet 2 Yukarıdaki ayet’in vermek istediği ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Dünya hayatının geçici olduğu

b-) Dünya hayatının bir imtihan devresi olduğu

c-) Ahiret hayatının ebedii olduğu

d-) Hayatın ve ölümün Allah’ın takdirinde olduğu

 

Aşağıdakilerden hangisi dünya ve ahireti İslam dinine göre açıklamaz?

A) Dünya ve ahiret bir bütündür. Biri diğerlerine tercih edilemez.

B) Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm, yok oluştur.

C) Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.

D) Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.

 

“Allah’ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl canlandırıyor. İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O’nun her şeye gücü yeter.”(Rum suresi,50) ayetinde vurgulanmak istenen düşünce nedir?

A-Cennetin varlığı                                 B-Öldükten sonra dirilmenin olacağı

C-Allah’ın merhameti             D- Cehennemin varlığı

 

Allah’ın (cc) güzel iş yapanları ödüllendirmesi ve kötülük yapanları cezalandırması .................................... . Yukarıdaki noktalı bölüm aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

a-) Adaletinin gereğidir                                                      b-) İnsanları sevdiğinin göstergesidir

c-) Merhametinin ifadesidir                 d-) Affediciliğini gösterir

 

 

Karagözüm söyle bakalım, Peygamberimizin "Dünya Ahiretin tarlasıdır." hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne ekersen, onu biçersin.                               B) Sakla samanı, gelir zamanı.

C) Dost acı söyler.                                                                                              D) Ayağını yorganına göre uzat.

 

Kur'an-ı Kerim, bize dünya ve ahiret mutluluğumuz için, uymamız gereken kuralları bildirir, iyi ve kötü davranışları gösterir. Çünkü ahiret günü Allah'ın huzuruna çıkıp dünyadaki davranışlarımızın hesabını vereceğiz. Karşılığında mükâfat ya da ceza göreceğiz. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?

A)Dünyadaki yaşantımızla ahiret hayatımız arasında ilgi vardır.

B)insanlar yaptıklarından dolayı hesap verecektir.

C)Bütün insanlar ahiret hayatına cennette devam edecektir.

D)Kur'an-ı Kerim insanlara iyi ve kötü davranışların neler olduğunu gösterir.

 

"İnançlı kimseler, bu dünyanın geçici olduğunu, ölümle her şeyin bitmediğini, öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğunu, ahiret âleminin ebedi olduğunu, yaptığı iyiliklerin mükâfatı olarak Cennete, kötülüklerin cezası olarak da Cehenneme gideceğini düşünürler ve bilirler.'' Yukarıda ahiret inancıyla ilgili verilen bilgilere göre insanın dünyadaki yaşamında nasıl bir yol izlemesi beklenir?"

A-Sadece bu dünya için çalışması

B-Dünya işlerinden tamamen el çekmesi

C-Dünyanın nimetlerinden haram, helal tanımadan faydalanması

D-Kötülüklerden kaçınıp, iyilik yapması

 

"Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!"

(Enbiya 47) ""O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. "" (Araf 8)

Yukarıdaki ayetlerde belirtilen tartı yani mizan hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?"

A-Mizan'da hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz.

B-Mizan'da sevapları ağır gelenler Cennet'e gönderilir.

C-Mizan, bu dünyadaki tartılara benzemez, onun mahiyetini sadece Allah bilir.

D-Mizan'a, ufak işlerden dolayı meydana gelen sevap ve günahlar koyulmaz.

 

Aşağıdakilerden hangisi “Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi 57) ayetinden çıkarılacak bir sonuç değildir?

A- Bütün insanların öleceği

B- Ölümden sonra dirilişin olacağı

C- Ölümün mutlak son olduğu

D- Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanılacağı

 

" Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Âhiret yurduna gelince, asıl hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi!” (Ankebût Suresi)

Yukarıdaki ayetlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a-Sadece bu dünya hayatı için çalışmak doğru değildir.

b-Ahiret hayatının nimetlerine kavuşmak için, dünyanın nimetlerinden faydalanmamak gerekir.

c- “Bu dünyaya bir daha mı geleceğiz?” diyerek dünyanın tadını çıkarmalıyız.

d- Dünya Hayatı mademki bir eğlence, o halde doyasıya eğlenmeliyiz.

 

Ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)Ölüm Allah'ın koyduğu bir kuraldır. B-) Ölüm yok olmak demektir.

C-) Müslüman ölümden korkmaz.                                       D-) Ölüm Allah'a kavuşmaktır

 

Kuran-ı Kerim, ölümden sonra yeniden dirilme olacağından ve insanların dünyada yaptıkları eylemlerden sorgulanacağını bildirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'in yeniden dirilişi insan aklına kavratmak için verdiği örneklerden biri değildir?

A) Allah'ın gökleri ve yerleri düzenli bir şekilde yaratması

B) Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin topraktan yeşermesi.

C) Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra topraktan çeşitli bitkilerin çıkması.

D) Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilkbaharda tekrar ortaya çıkması.

 

”Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabbi’nin varlığı süreklidir.” Ayeti, yaratılmış olan tüm varlıkların bir ömürleri olduğunu vurgular.

Bu ayete göre, Yaşamın sonlu olduğu bilincinde olan bir mümin yaşamını doğru değerlendirirken hangisini yapmaz?

A- Çevresine ve topluma karşı görevlerini yerine getirir

B- Vaktinin kıymetini bilir

C- Gününü gün eder. Ölümlü biri olarak her istediğini yaşamak için uğraşır.

D- İbadetlerini titizlikle yerine getirir.

 

Enbiya suresi 42.ayette “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir.

Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Merhametli olduğuna                                      B) Affedici olduğuna

C) Adil olduğuna                                                                                 D) Koruyup gözettiğine

 

Tövbe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A- Tövbe, günahlarımızdan ötürü Allah'tan bağışlanma dilemektir.

B- Allah, çok adaletli değildir.

C- Peygamberimiz, "Tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir." demiştir.

D- Allah, çok bağışlayıcı ve affedicidir.

 

Ahirette insanlar kendi istekleriyle yaptıkları davranışlardan hesaba çekilirler. Bu bilgiye göre Ahiret gününde, insanlar aşağıdakilerden hangisinden dolayı hesaba çekilmezler.

A- Nerede ve ne zaman doğduğumuzdan

B- Vücudumuzu nerede yıprattığımızdan

C- Malımızı nerede kazanıp nereye harcadığımızdan

D- Bildiklerimizi nasıl kullandığımızdan

 

Öldükten sonra yeniden diriliş için verilen örneklerden hangisi yanlıştır.

A- Saçların uzaması                                                                                                                                                                            B- Uykudan uyanış

C- Baharla beraber tabiatın canlanması                             D- Bebeklerin büyümesi

 

Kıyamet konusunda, aşağıdaki anlayışlardan hangisi yanlıştır?

A- Kıyametin ne zaman kopacağını Peygamberimiz dâhil hiçbir kimse bilmez; sadece Allah bilir.

B- Önemli olan, kıyametin ne zaman kopacağı değil; kıyamet ve sonrasına neler hazırladığımızdır.

C- Kıyamet, İsrafil meleğinin sura üflemesiyle başlar.

D- Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek dinin önemli esaslarındandır.

 

“Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız.” Sözünde vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A- İbadet etmenin gerekliliği

B- Ölümün insana yakın olduğu

C- Yaşamak için çalışmanın gerekliliği

D- Dünya ve Ahiret işlerine önem verilmesinin gerekliliği

 

“Her canlı ölümü tadacaktır” (Ayet)

“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimselerdir” (Hadis)

Yukarıdaki ayet ve hadisten hareketle hangi sonuca ulaşabiliriz?

A- Ahirete inananlar akıllı kimselerdir.

B- Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir.

C- Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna göre, ahiret için hazırlıklı olmalıyız.

D- İnsan için kıyamet çok yakındır.

 

“İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.” Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir?

A- İyilik yapayım dersin, başına iş alırsın.

B- Tuttuğumuz balıkları denize atmalıyız

C- Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz

D- İnsanlar yapılan iyiliklerin kıymetini bilmezler

 

İnsanların öldükten sonra dirilişi ne zaman gerçekleşecektir?

A- Cenaze kefenlenip kabre konulduğunda

B- Mahşerde hesaba çekilmelerinden sonra

C- İsrafil sûra ikinci kez üflendiğinde

D- İsrafil sûra ilk kez üflendiğinde

 

‘Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa karşılığını görür.’ (Zilzal,7-8)

Buna göre yukarıda anlamı verilen ayetten hareketele aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-) Dünya ahiretin tarlasıdır

B-) Dünya hayatında yapılanların karşılığını ahirette görürüz

C-) Allah(c.c) adaletlidir, hiçbir kimseye haksızlık yapmaz

D-) İyilikler ve kötülükler az olması halinde dikkate alınmaz.

 

“Şüphesiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ha;

İnanma malına, bir gün elden gider ha.

Ata, ana, kardeşler nereye gitti, fikir eyle

Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ha”

Yukarıdaki şiirde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya hayatına değer verilmesi gerektiği.                   B) İnsan sevgisi.

C) Dünya hayatının geçiciliği.                                                                                                                           D) Allah sevgisi.

 

 

Öğretmen derste öğrencilerine ‘‘ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir ’’ ( Mümin suresi–17) ayetini anlatmaktadır.

Yukarıda öğretmenin bahsettiği ayette, Allah’ın hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?

A) En güzel isimlerin Allah’a ait olduğu

B) Allah’tan başka ilah olmadığı

C) Allah’ın adaletli olduğu

D) Allah’ın temiz insanları sevdiği

 

Ahmet: Kıyametin ne zaman kopacağını biliyorum

Mehmet: Kıyamet Allahın Takdirine bağlıdır

Şule: Kıyamet İsrafil’in sura üflemesiyle kopar

Zeynep: 2. Kez sura üflenmesiyle herkes cennet ya da cehenneme gidecektir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade yanlıştır?

A) Ahmet---Zeynep                                               B) Mehmet----Şule

C) Şule----Zeynep                                                 D) Ahmet----Mehmet

 

Osman çok sevdiği dedesinin ölümüne çok üzülmüştü. Dedesinin ölümüyle ilgili şu sorular aklını meşgul ediyordu. Dedem acaba ölümle yok olup gitmiş miydi? Siz Osman’ın bu sorusuna hangi cevabı vermezdiniz?

A) Ölüm ölümsüzlüğün başlangıcıdır.

B) Ölümle insanlar aslında dünya misafirhanesinden ayrılırlar.

C) Ölümle ayrılan insanlar bir daha görüşemez.

D) Her canlı ölümü tadacak olup ölümle Allaha dönmüş oluruz.

 

‘‘…Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.’’ (Enam suresi,38. ayet)

 

Emre’nin defterine yazdığı yukarıdaki ayette Ahiret hayatının hangi aşamasından bahsedilmektedir?

a) Cennet                                               b) Kabir hayatı                      c) Haşr                    d) Sırat

 

Aşağıdakilerden hangisi ahiret günü ile ilgili kavramlardan değildir?

A) Haşr – Mahşer                                                  B) Kader – Kaza

C) Hesap – Mizan                                 D) Cennet – Cehennem

 

Dünya hayatı                         Ölüm                                      ?                                             Kıyamet

Yukarıdaki (?) nin yerine hangisi gelmelidir?

A) Kabir hayatı                                      B) Amellerin tartılması

C) Sırat köprüsü                    D) Cennet

 

Ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir.

A- Kabir Hayatı                     B- Ecel                    C- Mahşer                              D- Ahıret

 

Evrenin düzeninin bozularak her şeyin altüst olup yok olmasına ne denir.

A- Ba’s                    B- Kıyamet                             C- Mahşer                                              D- Sur

 

Cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüye ne denir.

A- Arasat                               B- Mizan                 C- Mahşer                              D- Sırat

 

Aşağıdakilerden hangisi ahıretle ilgili bir terim değildir.

A- Sırat                   B- Mizan C- Miraç                  D- Mahşer

 

Sorumlu varlıkların dirilişten sonra toplanacakları yere ne ad verilir?

A- Mizan B- Kıyamet             C- Ahiret D- Mahşer

 

Öldükten sonra yeniden diriltilmeye ne denir?

A- Mahşer                              B- Ba’s                    C- Hayat                 D- Kıyamet

 

İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir?

A- Mahşer                              B- Sırat                   C- Cennet                               D- Cehennem

 

Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir?

A- Allahtan başka Tanrı yoktur.                           B- Öldükten sonra tekrar dirilme vardır.

C- Allah yolu hak yoludur.                                                   D- Yalnız Allah'a ibadet edilir.

 

Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap ve günahların manevi bir terazi ile tartılması anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir?

A- Mahşer                              B- Arasat                               C- Amel defteri                      D- Mizan

 

Kıyamet nedir?

a)Sonsuzluk duygusudur                     b)Cennet ve cehennemdir

c)Hesap sormadır                 d) Dünyanın ve dünya hayatının son bulmasıdır

 

“Güneş katlanıp dürüldüğünde, Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde, Gebe develer salıverildiğinde, Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde…”(Tekvir suresi, 1-5)

Yukarıdaki ayette anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A- Cehennem                         B) Sırat   C) Mahşer               D) Kıyamet

 

Aşağıdakilerden hangisinde mizan sözcüğünün anlamı verilmiştir?

a)İnsanın dünyada işlemiş olduğu sevap ve günahların kaydedildiği defter.

b)Kıyametten önce İsrafil meleğinin üfleyeceği alettir

c)Mahşer gününde sevap ve günahların tartıldığı ilahi ölçü aletidir

d)İnsanların hesap vermek üzere toplandığı yerdir

 

7. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret

 

Kuran’daki birçok ayete bakacak olursak cennete gidecek insanların iki temel özelliğine vurgu yapıldığını görürüz. Bu temel özellikler aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çalışkan ve dürüst olmaları

b)İbadet eden ve ailesine iyi davrananlar

c)İman eden ve ibadet edenler

d)İman edip Salih amellerde bulunanlar

 

Peygamber ( SAV ) “ Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellik...... ” diyerek nereyi tarif etmiştir.

A- Dünya                                B- Ahıret                 C- Cennet                               D- Cehennem

 

Ahırette, insanların bu dünyadaki günahlarına karşılık azap edilecekleri yer neresidir.

A- Cennet                               B- Cehennem         C- Arasat                               D- Sırat

 

Aşağıdakilerden hangisinin Cehennemde sürekli kalacağı bildirilmiştir.

A- Müminler                           B- Fasıklar                             C- Günahkârlar                      D- Kafirler

 

Aşağıda Cennet ve Cehennem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A-Cennet'te nimetler tükenmediği gibi Cehennem'de de cezalar bitmez.

B-Cennet'in dereceleri olduğu gibi Cehennem'in de dereceleri vardır.

C-Cennet ve Cehennem'e gitmekte inancın önemi yoktur.

D-Cennet ve Cehennem adaletin gereği vardır.

 

Cennet ve cehennemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A- Cennet ve cehennem sonsuzdur.

B- Cennette sevinç ve mutluluk vardır.

C- İnanıp yararlı işler yapanlar cennete gidecektir.

D- İnkârcılar sonunda cennete gidecektir.

 

8. Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi

 

Aşağıdakilerden hangisi Ahirete inanmanın insana faydaları arasında gösterilemez?

a) Ahiret insan için umut ve huzur kaynağıdır

b) Ahirete inanmak insanın kendi kendini denetlemesini sağlar

c) İnsan, Ahirete inanarak yaratılışın, yaşamın ve iyi insan olmanın anlamını kavrar

d) Ahiretin varlığına inanan insanlar için bu dünyanın hiçbir önemi yoktur

 

Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin toplumsal kazanımlarından biri olamaz?

A-Toplumda adalet bilincinin yerleşmesini sağlar.

B-Toplumda birlik ve beraberliği sağlar.

C-Yüz kızartıcı suçların azalmasını sağlar.

D-Toplumda endişe yaratır.

 

Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan değildir?

A) Kötülük yapmadan alıkoyması                                       B) İyilik yapmayı teşvik etmesi

C) Yalan söylemeyi özendirmesi                                        D) Bencillik duygularını kırması

 

Ahiret gününe iman etmiş kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A- Anne-babasına, öğretmenlerine ve diğer büyüklerine saygı duyar.

B-Yalan ve iftiradan kaçınır, sözünde durmaya önem verir.

C- Şan, şöhret ve zenginlik için diğer insanların haklarını yer.

D- Hiç kimsenin olmadığı yerlerde bile Allah'ın kendisini gördüğünü düşünerek kötü işler yapmaktan kaçınır.

 

Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan kişinin özelliklerinden değildir?

A- Hayatın zorluklarıyla karşılaştığında doğruluktan ödün vermez.

B- Çıkar sağlamak için hak yemez.

C- Allah’ın kendisine yüklediği sorumluluğun bilincindedir.

D- Dindar görünerek saygı görmek ister.

 

Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği gibi sosyal yaşamda bazı kötülükler-den uzak kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptı-ğı bir iyilik veya kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda sorumluluk duygusunu geliştirir. Ölçülü davranmasını sağlar.

Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

A- Ahlâk’ın güzelleşmesini

B- Sorumluluk bilincinin güçlenmesini

C- Yanlış davranışlardan kaçınmayı

D- Dünya hayatını geçici olduğunu düşünüp, çalışmayı bırakmasını

 

Ahirete inanan insanın suç işlemesi zorlaşır. Çünkü insanda Allah’a karşı derin bir saygı ve günah işlemeye karşı utanma duygusu oluşmaktadır. Ayrıca yaptığı her şeyin kaydedildiğine ve ahirette hesabını vereceğine inanmak insanda sorumluluk bilincini geliştirtir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) Suç işleyen kimseler, cezasını bu dünyada çekmelidir

B-) Suçluluk duygusu, ahirete olan inancımızı zayıflatabilir

C-) Ahirete inanmak, davranışlarımıza olumlu etki yapar

D-) Sorumluluk sahibi olmayanlar ahirete inanmazlar

 

Hasan, abisi Hüseyin ile bazen kaba bir şekilde konuşuyor, bu davranışında da bir sakınca görmüyordu. Hasan’ın “Kim zerre miktarınca bir kötülük işlemişse (ahirette) onu görür.” ayetini özümsemesi durumunda aşağıdakilerden hangisine yönelmesi beklenir?

A- Ayette büyük günahlardan söz edildiğini düşünmeye

B- Hüseyin kabalıkla karşılamadığı sürece bu davranışı tekrarlamaya

C- Hüseyin 'ten özür dileyerek ona karşı kabalık etmeyi bırakmaya

D- Kaba davranışlarına gerekçe aramaya

 

Aşağıdakilerden hangisi insanı kötülük yapmaktan uzaklaştırır?

A- Ahırette karşılığını göreceği inancı B- Öldükten sonra dirileceği inancı

C- Ahırette Allah’ı göreceği inancı                                      D- Ahırette affedileceği inancı

 

"Kur’an-ı Kerim ve hadislerde, dünyanın ahiretin tarlası olduğu, insanların öldükten sonra yeniden dirileceği, dünyadayken yaptıklarından dolayı hesap vereceği, işlediği iyiliklerden dolayı mükâfat, kötülüklerden dolayı da ceza görecekleri anlatılmaktadır. Bu durumun insan üzerindeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?"

A-İnsanların dünyada iken iyiye ve doğruya yönelmesi

B-İnsanların yalnız ahiret için çalışması

C-İnsanların dünya işlerinden çekilmesi

D-Bütün insanların sürekli ibadetle meşgul olması

 

Ölümden sonra başlayacak ebedi bir hayat vardır. Bu ahiret hayatıdır. İnsanlar dünya hayatında yaptıklarının hesabını ahiret hayatında vereceklerdir. Dünyada iken iyi işler yapanlar ödüllendirilecek, kötü işler yapanlar ise cezalandırılacaklardır. Buna göre ahiret hayatına inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez.

A- Dünyada iken yi işler yapması

B- İyi ya da kötü her türlü davranışı hoş görmesi

C- Kötülüklerden kaçınması

D- Başkalarının haklarına saygılı olması

 

Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlardan aşağıdakilerden hangisi beklenemez.

A- Davranışlarına özen gösterme        B- Komşuları ile iyi geçinme

C- Yoksullara yardım etme                                                  D- İyiye ve doğruya yönelmeme

 

9. Nas Suresi ve Anlamı

 

 

Yorum ekle

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri