İlköğretim Dersleri

Ortaöğretim Dersleri

Karma-Karışık

Site İstatistikleri

Toplam Üye:3326
Son Üyemiz:yguhsqinhh
Son Ziyaretçi:gökmen
İçerik:6489
İçerik Okunma:6983561
8.Sınıf Vatandaşlık 2.Dönem 2.Sınav( Ortak) PDF Yazdır e-Posta
Salı, 24 Nisan 2012 12:57

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV (ORTAK)

 

1) İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır

     a) Çevreyi kirletmez                                    b) Kendisinden farklı düşünenlere hoşgörülü davranmaz    

     c) İnsan haklarını korur                   d) Eğitimde fırsat eşitliğini savunur       

 

2) İnsan haklarının korunmasındaki engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

     a) Kötü kişilik özellikleri       b) Eğitimli olmak         c) İnsan olma bilinci eksikliği        d) Hoşgörüsüzlük  

 

3) Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır.

         Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir haktır?

a) Ailenin korunması   b) Seçme ve seçilme hakkı            

c) Sağlık hakkı             d) Çevre hakkı                              

 

4)Demokratik bir yönetim biçiminde; insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerinin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle mümkündür?

A) Emniyet güçleriyle

B) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla

C) Anayasa ve Yasalarla

D) Sivil Toplum Örgütleriyle

 

5)Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir.

Bu anlayışı benimseyen ülkelerde, aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?

A) Seçme ve seçilme hakkı

B) Kadın ve erkek eşitliği

C) Eğitim görme hakkı

D) Sınırsız özgürlük

 

6)İnsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptirler. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda, devlet otoritesi kendiliğinden harekete geçer. Bu durumda devlet, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımını uygular?

A) Ahlâk kurallarının              B) Hukuk kurallarının

C) Gelenek ve göreneklerin    D) Din kurallarının

 

7)Ülkemizde vatandaşlar yargının kararlarına güvenirler, hatta devletle olan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde bile devletin mahkemelerine başvururlar.

Bu duruma, mahkemelerin hangi özelliği neden olmaktadır?

A) Ülke güvenliğini sağlaması

B) Kararlarında bağımsız olması

C) Her türlü soruna çözüm bulması

D) İnsanların devletle olan ilişkilerini düzenlemesi

8)Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir. Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.

Aşağıdakilerden hangisi, parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

A) Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir.

B) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır.

C) Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir.

D) Yönetimde görev alacaklar, seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir.

 

9) Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan birisi değildir?

A) Zeka durumumuz       B) Yeteneklerimiz

C) İnsan olmamız           D) Kişilik özelliklerimiz

10)Bir suç işlendiği zaman aşağıdaki kurallardan hangisiyle devlet ceza verebilir?

A)Hukuk kuralları         B)Din kuralları

C)Görgü kuralları         D)Gelenekler

 

11)“Savaş halinde olsa bile savaşa katılmayanlara, kadınlara,din adamlarına,çocuklara,yaşlılara ve

savunmasızlara dokunmayın”

Yukarıdaki söz aşağıdakilerden kime aittir?

A)Hacı Bektaş Veli       B) Hz Muhammed

C) Mevlana                   D)Yunus Emre

12)Hangisi hukuk devletinde olmaması gereken bir kuraldır?

A)Yönetimin yapısal denetime kapalı olması

B)Mahkemelerin bağımsızlığı

C)Yasal bir yönetimin varlığı

D)Temel hak ve hürriyetlerin güvence altında olması

13)Hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?

A)Vergi vermek         B)Yükseköğrenim görmek

C)Askerlik yapmak     D)Kanunlara uymak

14)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün insanın yaşam kalitesini artırmak için toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden değildir?

A)Medeni kanun     B)Kılık kıyafet kanunu

C)Çanakkale Savaşı D)Tevhidi Tedrisat Kanunu

15)İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?

A)Ten renginden dolayı insanlara farklı davranılması

B)İnsanların farklı inançlara sahip olabileceğinin kabul edilmesi

C)Farklı mesleklere sahip insanların eşit haklara sahip olması

D)Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı gösterilmesi

 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına karşı görevlerinden biri değildir?

A)Adil yargılama B)Din ve vicdan özgürlüğünü sağlama

C)İş güvenliğe     D)Özel sektörü geliştirme

 

17)“Basın yayın organlarında onurumu zedeleyici, gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığında haklarımı kullanarak onurumu koruyucu girişimlerde bulunurum.” Bunları söyleyen kişinin girişimi aşağıdakilerden hangisinden dayanak almaktadır?

A) Kişiliğine saygı gösterilmesi hakkından          

B) Başkalarının hakkına saygı duymasından

C) İnanç ve vicdan hürriyetine sahip olmasından  

D) Seçme ve seçilme hakkından

18) “Demokratik bir vatandaş olarak, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş olmamız gerekiyor”.

   Öğretmenin öğrencilerden beklentisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenemez?

A)Etkin ve sorumlu                       B) Katılımcı    

C) Hak ve özgürlüklere saygılı     D) Ayrımcı

19)“ ……………….. hakkına sahip olamayan bir insan diğer haklarını kullanamaz. “İlgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sağlık hakkı     B) Eğitim Hakkı  

C) Yaşama Hakkı   D) Seçme ve seçilme hakkı

 

20)- Aşağıdaki kavramlardan hangisi demokrasi ile bağdaşmaz?

A)Uzlaşma B) Dışlama   C) Hoşgörü   D) Sivil toplum

 

Yapılan Yorumlar

Facebook Grubumuza Katılın!

Site Bilgileri